?سوابق علمي و اجرايي دكتر مهرپرور

-استاديار بخش ارتودنسي دانشگاه اصفهان ١٣٧٨
-مسئول امور دندانپزشكي استان كردستان ١٣٧٢
-ارائه مقاله و ايراد سخنراني در كنگره هاي بين المللي انجمن ارتودنتيستهاي ايران به سالهاي ١٣٨٢،١٣٨٣،١٣٨٥،١٣٨٩،١٣٩٠و١٣٩١
-مدير مسئول نمايشگاه بين المللي تجهيزات و مواد دندانپزشكي و ارتودنسي سال ١٣٨٩
-مسئول سخنرانان كنگره ي بين المللي انجمن ارتودنتيستهاي ايران سال١٣٩١

?علايق و فعاليتهاي آزاد دكتر مهرپرور
١-خوشنويسي:ايشان علاوه بر ارتودنسي و ددندانپزسكي در زمينه ي خوشنويسي هم فعاليت داشته و دوره ي عالي خوشنويسي را در سال ١٣٦٩ در انجمن خوشنويسان ايران بپايان رسانده اند.

نمونه عکس های دکتر مهرپرور را می توانید در گالری عکس سایت مشاهده نمائید.